NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal (şi CONSIMŢĂMÂNT) pentru cursanţii (persoanele care se înscriu şi urmează programe de formare continuă) la Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecţia datelor) Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în calitate de cursant la programele de formare continuă din Oferta Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, prin completarea următoarelor câmpuri: date din cartea de identitate (nume şi prenume, domiciliul, CNP, locul şi data naşterii), date din certificatul de naştere (CNP, prenumele părinţilor), adresa, număr de telefon, adresa de e-mail, acte care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, decizii ale instanţelor/ altele – documente care atestă schimbarea numelui, în cazul în care numele din actele de studii sunt diferite de numele din actele de identitate), acte de studii (diplome), unitatea de învăţământ de provenienţă, încadrarea, specializarea conform adeverinţei de la unitatea de învăţământ de provenienţă şi a actelor de studii.

Scopul colectării datelor este prelucrarea în cazuri prevăzute prin temei legal: acte de derulare a programelor de formare (registre de înscriere, registre de prezenţă, registre de evaluare pe parcurs, registre de eliberare a dovezilor privind participarea la programe de formare, statistici), completare certificate/ adeverinţe, contracte.

Durata stocării datelor cu caracter personal mai sus menţionate este pe perioada impusă de perioada contractuală şi de  legislaţia în vigoare privind arhivarea documentelor.

Persoanele/persoana (DPO) desemnate/a de către operator pentru prelucrarea şi accesul la datele cu caracter personal sunt: Sălăgean Mariana Geta, Alt Adina Cornelia, Hanc Liliana, Kerekes Antal Laszlo, Oltean Lidia Genoveva, Gal Imola, Oros Elena, Palfi Veronica.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare  direct (in calitate de operator).

Conform REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:

  • dreptul la informare şi acces – înseamnă că persoanele vizate pot solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal şi că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastra, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate;
  • dreptul la portabilitate – se referă la faptul că puteţi primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat şi la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator;
  • dreptul la opoziţie – vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deserveşte un interes public ori un interes legitim al nostru;
  • dreptul de rectificare – se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
  • dreptul la ştergere/ dreptul de a fi uitat – înseamnă că aveţi dreptul să vă ştergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situaţii: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ţi-ai retras consimţământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale;
  • dreptul la restrictionarea prelucrării – poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegală, dar nu se doreste ştergerea datelor, ci doar restricţionarea acestora, în cazul în care Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le soliciţi pentru apărarea unui drept în instanţă, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale;
  • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privid securitatea datelor, de către operator;
  • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, ANSPDCP,
  • dreptul de a vă adresa justiţiei.

Toate aceste drepturi le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, apoi depusă la registratura operatorului de date cu caracter personal.

Nu în ultimul rand, Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare aplică toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securităţii datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Nota de informare poate fi descărcată de aici.