Motto: Biblioteca poate fi prima şi adesea, ultima iubire rodnică, netrădătoare, unică, ea este, poate singura minune a lumii – trup din trupul acesteia. Sufletul ei este cartea scrisă de om sau de Dumnezeu prin intermediul omului. Omul se apropie de divinitate prin cuvantul rostit sau scris. Dacă o lume a putut fi creată în 6 zile, o bibliotecă se naşte neîncetat, de-a lungul mileniilor. Acela sau aceia pentru care ea nu este prioritate nu sunt sortiţi unui destin înalt, luminos. 

George Corbu

Conform Legii bibliotecilor Nr. 334/ 2002 completată cu modificările ulterioare, biblioteca este „instituţia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanţă strategică”.

În sensul aceleiaşi legi, bibliotecile caselor corpului didactic sunt „biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar”.

Biblioteca Casei Corpului Didactic Satu Mare, fiind o bibliotecă pedagogică de drept public, asigură servicii gratuite de împrumut şi consultare a colecţiilor şi a bazelor de date proprii.

Biblioteca CCD, ca parte din Sistemul Naţional de Informare şi Documentare îndeplineşte următoarele funcţii:

  • colecţionează, organizează, stochează şi diseminează colecţii reprezentative de cărţi, periodice, în funcţie de dimensiunile şi structura socio-profesională a utilizatorilor săi;
  • realizează servicii gratuite de lectură şi studiu la sală şi împrumut la domiciliu;
  • organizează cataloage şi alte instrumente de informare bibliografică;
  • asigură servicii de informare bibliografică;
  • sprijină activitatea de informare şi documentare pentru personalul din învăţământul preuniversitar;
  • gestionează fondul de documente şi resursele educaţionale;
  • organizează activităţi metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare şi informare;
  • organizează expoziţii permanente de carte, manuale, prezentări şi lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artişti, oameni de ştiinţă;
  • organizează activităţi cultural - artistice şi de loisir;
  • asigură îndrumarea şi asistenţa metodologică pentru bibliotecile şi pentru centrele de documentare şi informare din reţeaua şcolară judeţeană.

Misiunea bibliotecii CCD Satu Mare este de a produce servicii de informare, lectură şi studiu în scopul satisfacerii cerinţelor unui segment cât mai amplu de populaţie din învăţământul preuniveristar al judeţului Satu Mare, prin obiective specifice profilului său pedagogic şi enciclopedic, cât şi prin activităţi concrete, măsurabile şi cuantificabile la nivelul serviciilor.

Rolul bibliotecii Casei Corpului Didactic este de a informa şi documenta, de a organiza activităţile de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar, de a promova inovaţia şi mişcarea pentru reformă.

Obiective:

Planificarea activităţii a fost realizată pe baza obiectivelor stabilite în funcţie de următoarele elemente: utilizatorii - ce sunt şi ce nu sunt ei; serviciile - ce servicii sunt necesare, ce servicii trebuie îmbunătăţite şi care dintre acestea trebuie redimensionate; resursele de personal; nevoile de formare continuă şi instruire a tuturor bibliotecarilor din reţeaua preuniversitară; asistenţă de specialitate pentru bibliotecarii şi personalul din CDI; realizarea unui sistem coerent de asistenţă metodologică în judeţ; resursele financiare: utilizarea judicioasă a resurselor bugetare în condiţiile în care preţul publicaţiilor creşte, iar suporturile electronice devin tot mai necesare; identificarea unor noi surse - sponsorizări, donaţii; responsabilităţile bibliotecii în cadrul comunităţii.

Astfel, la nivelul utilizatorilor de servicii furnizate se impune transformarea bibliotecii într-un centru cultural şi informaţional cu valenţe noi şi deplasarea atenţiei spre diversificarea şi îmbogăţirea fondului de publucaţii, extinderea resurselor de informare şi documentare şi diversificarea tipurilor de documente deţinute.

Se impune, de asemenea intensificarea anumitor acţiuni pentru a diversifica şi îmbunătăţi serviciile oferite: identificarea unor priorităţi informaţionale ale contextului şi elaborarea unor bibliografii de întâmpinare; efectuarea unor sondaje de opinie privind nevoile utilizatorilor noştri; iniţierea unor evenimente culturale; elaborarea unor materiale promoţionale; colaborarea cu mass-media pentru popularizarea serviciilor; accesul la Internet pentru beneficiarii serviciilor de bibliotecă (cadre didactice, cercetători).

La nivelul resurselor de personal avem în vedere parcurgerea cursurilor de formare continuă în biblioteconomie, ştiinţa informării, comunicare de către personalul din structurile documentare (biblioteci şi CDI), fie prin parcurgerea unor programe postuniversitare şi de master, fie prin participare la programe de formare continuă, stagii de instruire organizate de CCD în colaborare cu alte instituţii abilitate.

În ceea ce priveşte resursele financiare avem în vedere utilizarea judicioasă a resurselor bugetare în condiţiile în care preţul publicaţiilor creşte, iar suporturile electronice devin tot mai necesare şi solicitate şi identificarea unor noi surse (apel la sponsorizări, donaţii).

Obiective generale:

O1. Includerea planului managerial al bibliotecii în planul managerial al Casei Corpului Didactic;

O2. Biblioteca CCD este centru metodologic pentru bibliotecarii/ responsabilii CDI şi profesorii documentarişti din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ;

O3. Organizarea fondului documentar al acestei biblioteci trebuie să răspundă nevoilor de formare continuă, informare şi documentare a cadrelor didactice, bibliotecarilor, personalului de îndrumare şi contorl la nivelul judeţului;

O4. Iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu alte instituţii similare din ţară, edituri, alte organizaţii sau asociaţii de profil.

 

Obiective specifice:

O1. Organizarea consfătuirilor, activităţilor, sesiunilor şi cercurilor metodologice ale bibliotecarilor/ personalul din CDI din învăţământul preuniversitar;

O2. Organizarea unor programe de formare continuă, pe nivele, pentru bibliotecari/ responsabili CDI şi profesori documentarişti;

O3. Realizarea operaţiunilor biblioteconomice, de informare şi documentare conform metodologiei şi planificării;

O4. Realizarea de programe de popularizare a fondului de carte al bibliotecii;

O5. Cunoaşterea nevoilor de lectură, muncă intelectuală a utilizatorilor şi dezvoltarea de relaţii profesionale cu aceştia;

O6. Organizarea a diferite evenimente culturale, expozitii, lansări de carte;

O7. Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor cu editurile, agenţiile de difuzare a cărţii;

O8. Stabilirea de relaţii de parteneriat cu alte CCD-uri, biblioteci, muzee, instituţii de învăţământ superior.